§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy https://sklepangelhome.pl prowadzony jest przez Fundację Angel Home z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000856161, REGON: 386826979, NIP: 973-107-28-75.
 2. Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

  Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy https://sklepangelhome.pl;

  Sprzedawca – Fundacja Angel Home z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000856161, REGON: 386826979, NIP: 973-107-28-75.

  e-Sklep  – sklep internetowy, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem URL: https://sklepangelhome.pl;

  Towar – fabrycznie nowa rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-Sklep na rzecz Klienta za zapłatą ceny;

  Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w e-Sklep;

  Konsument – Klient będący osobą fizyczną  korzystający z e-Sklep, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy;

  Konto Klienta  – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach e-Sklep zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie e-Sklep. 

  Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób korzystających z e-Sklep, szczegółowo opisany w zakładce Polityka Prywatności.

 1. Do przeglądania stron internetowych e-Sklep, w tym przeglądania asortymentu e-Sklep, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności e-Sklep, w tym rejestracji w e-Sklep, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania e-Sklep zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie e-Sklep, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość e-Sklep lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie e-Sklep do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych e-Sklep jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie asortymentu e-Sklep nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie e-Sklep możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami §2 Regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Usługi w zakresie rozliczeń kartą płatniczą, e-przelewem oraz Blik świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61- 894), przy ul. Andersa 3 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: www.tpay.com 

 §2 Rejestracja

 1. Rejestracja w e-Sklep umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta/Konsumenta danych; 
  2. przeglądanie historii zamówień;
  3. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom/Konsumentom.
 2. W celu rejestracji w e-Sklep (założenie Konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyłany zostanie link do potwierdzenia rejestracji. Jeżeli Klient nie potwierdzi rejestracji w 48 godzin od otrzymania linku, podane przez Klienta dane zostaną usunięte. W celu rejestracji w e-Sklep Klient będzie musiał ponowić działania opisane w ust. 2.  Po potwierdzeniu rejestracji przez Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej przesyłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w e-Sklep, jak również korzystanie z funkcjonalności e-Sklep są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w e-Sklep każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta. Niedozwolone jest udostępnianie przez Klienta swoich danych do logowania innym osobom, w szczególności niedozwolone jest umożliwianie korzystania z Konta Klienta przez inne osoby niż Klient.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta Klienta przypisanego do jednego adresu e-mail. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w e-Sklep i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. Usunięcie Konta Klienta z e-Sklep możliwe jest przy pomocy formularza dostępnego w ramach funkcjonalności Konta Klienta. Na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłany link potwierdzający. Link będzie aktywny przez 72 godziny od otrzymania go przez Klienta. Po tym czasie w celu usunięcia Konta Klienta z e-Sklep Klient będzie musiał powtórzyć działania opisane w zdaniu pierwszym. Po potwierdzeniu przez Klienta usunięcia Konta Klienta, usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadku:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze e-Sklep powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu;
  3. co najmniej dwukrotne zamówienie przez Klienta Towarów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata,
  4. powtarzające się (co najmniej 3 zdarzenia w ciągu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych) składanie zamówień, a następnie rezygnowanie z nich w trybie opisanym w § 5.
 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w ust. 8 powyżej, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w e-Sklep. Klient może w terminie 7 dni odnieść się do zamiaru zablokowania konta Klienta (odwołanie) na adres e-mail: angelhome45@gmail.com. Ostateczna decyzja należy do Sprzedającego, o której Sprzedawca powiadomi Klienta na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w e-Sklep. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ust. 8 i 9, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem/Konsumentem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ust. 8 i 9, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 11. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane.

§3 Składanie zamówień i zawarcie umowy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej e-Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie https://sklepangelhome.pl. 
 2. Klient, zamierzający nabyć Towar może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej e-Sklep 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
  1. po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już Konto Klienta w e-Sklep,
  2. bez rejestracji.
 3. Klient składając zamówienie wybiera dany Towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient przechodzi przez etapy:
  1. wybiera zamawiane Towary i ich ilość,
  2. wybiera sposób dostawy,
  3. wybiera formę płatności,
  4. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz numeru telefonu (mogą to być inne dane niż dane Klienta),
  5. podaje dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura,
  6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola: „Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”,
  7. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.
 5. Jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura, podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli jego realizacja będzie możliwa.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 2 dni robocze na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta, licząc od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w e-Sklep jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 9. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 

§4 Ceny Towarów

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie e-Sklep stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów wskazane w e-Sklep:  
  1. wyrażone są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają kosztów dostawy;  koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wagi zamówienia i podawane są̨ przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach  Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach. Każdorazowo regulamin danej akcji promocyjnej prowadzonej w e-Sklep, określał będzie warunki i zakres danej akcji promocyjnej.

§5 Modyfikacja zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez e-Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail angelhome45@gmail.com . Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.  
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych Towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym e-Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§6 Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione Towary Klient może dokonać:
  1. płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym bądź kartą kredytową lub Blik. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez e-Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

§7 Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 dni roboczych do 5 dni roboczych (w przypadku przedmiotów wykonywanych indywidualnie) licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy w wybranej przez Klienta formie.
 2. Towary objęte zamówieniem złożonym w e-Sklep dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem paczkomatu, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 3. Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż ze względu na wagę Towarów może istnień konieczność podzielenia dostawy w ramach jednego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na etapie składania zamówienia.

§8 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towarów bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Towar może różnić się od zdjęć dostępnych w karcie produktu ze względu na naturalne zmętnienia, przebarwienia, odpryski i kropki które nie są uszkodzeniem towaru a formą naturalną danego kamienia.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi Konsumentowi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji, numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy oraz treść żądania. Reklamacja może zostać złożona przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie e-Sklep.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie Towaru.
 6. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w e-Sklep w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Na równi z Konsumentem do zasad określonych w niniejszym paragrafie traktowane są osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na adres angelhome45@gmail.com, jak również na e-Sklep – na formularzu udostępnionym w e-Sklep, jak również na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. 
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, w tym również przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na e-Sklep lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, Konsument otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane na adres e-mail wskazany przez Konsumenta przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu lub na adres e-mail, z którego oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane do Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta uważa się ją za niezawartą.
 7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Konsumenta, z którego została wykonana płatność, a w przypadku gdy Konsument nie dokonywał płatności z rachunku bankowego Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, ze Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu..
 10. W zakresie wykonywania przez Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.

§10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy  oraz wskazanych w zamówieniu usługi newslettera podmiotów powiązanych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i wskazanych podmiotów powiązanych oraz akcji promocyjnych). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w ramach funkcjonalności udostępnionej w e-Sklep.
 2. Subskrypcja newsletteru jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w ramach funkcjonalności udostępnionej w e-Sklep oraz potwierdzenia za pomocą przesłanego na adres poczty elektronicznej Klienta linku potwierdzającego rezygnację.

§11 Reklamacje dotyczące działania e-Sklep

 1. Reklamacje inne niż dotyczące Towarów, w tym dotyczące działania e-Sklep lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być zgłaszane do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres: angelhome45@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl).
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). 

§13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych osobowych i ich bezpieczne przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także na podstawie innych przepisów międzynarodowych lub krajowych zawierających postanowienia o prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Administratorem danych Klientów oraz wszystkich innych osób wchodzących na stronę e-Sklepu jest Sprzedawca, czyli Fundacja Angel Home z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7/5.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2022 r.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentowi oraz  osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom na stronie e-Sklep, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega, że materiały zamieszczone w e-Sklep, objęte są ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  Fundacja Angel Home

  Ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
  65-047 Zielona Góra
  Adres e-mail: angelhome45@gmail.com
  Tel: +48 600 505 307

Close Koszyk
Ostatnio oglądane Zamknij
Close

Close
Categories